سلامی دوباره

شاید دوباره برگشتم.

   + ali ghasemi - ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۸

برگزاری سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی معدن در یزد

این هم مقالات من در این کنفرانس

مطالعه ژئوشیمیایی توده های نفوذی استان اصفهان با روش تجزیه مولفه های اصلی به منظور تفکیک توده های عقیم از بارور

مدلسازی آلودگیهای آبهای زیرزمینی با تلفیق مطالعات ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی در منطقه ذوب آهن

 سنجی استخراج زیرزمینی سنگهای تزئینی به روش اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت گوهره با استفاده از نرم افزار LAMODEL ،استان چهارمحال و ...

   + ali ghasemi - ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥

مطالعه اثرات گنبد نمکی نازی بر آلوده سازی رودخانه بازفت

یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی چشمه های شور می باشد. وجود چشمه های شور با توجه به نوع نمک محلول و میزان نمک آنها می تواند به عنوان منابع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. بررسی علل شوری و نوع شوری می تواند به ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع آب و استفاده بهینه از این منابع منجر گردد. در این مقاله با توجه به اهمیت منابع آبی حوضه کارون به عنوان یکی از منابع اصلی آب کشور و تاثیر چشمه های شور بر کیفیت این منابع به بررسی علل شوری رودخانه نازی و تهاجم آب شور پرداخته شده است. پس از مطالعات زمین شناسی، تکتونیکی، آب شناسی و هیدروژئوشیمیایی وجود ذخایر نمکی موجود در سازند هرمز از عوامل شوری شناخته شد و راهکارهایی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آب شور ارائه گردید.

   + ali ghasemi - ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥

 

چهار مقاله برای همایش علوم زمین فرستادیم یکی بصورت سخنرانی و سه تا بصورت ÷وستر ÷ذیرفته شد .
این هم عناوینش
1- بررسي‌هاي زمين‌شناسي، كاني‌شناسي و چگونگي تشكيل گل‌‌فشانهاي منطقه چابهار
2- شناسائي زونهاي برشي و نقش آنها در نحوه پراكندگي مناطق دگرسان شده جنوب و جنوب‌غرب نائين با استفاده از پردازش داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي
3- نتايج مايكروپروب زئوليت‌هاي دماوند-فيروزكوه
4- مطالعات زمين‌شناسي و ژئوشيميائي توفهاي زئوليتي شده زرين‌دشت منطقه فيروزكوه

   + ali ghasemi - ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٢٩

 

قاسمي‌تودشكچوئي، علي

بررسي زمين‌شناسي، آناليز رخساره و ژئوشيمي كانسار روي و سرب كلاه دروازه گودزندان - خانه گرگي در دامنه جنوبي ايرانكوه (جنوب غربي اصفهان)/ علي قاسمي‌تودشكچوئي؛ به راهنمايي: فريدون غضبان.پايان نامه (كارشناسي‌ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1374
2 - علوم زمين

چكيده :
كانسارهاي دامنه جنوبي ايرانكوه با سنگ ميزبان كربناته (دولوميت و آهكهاي دولوميتي) با سن كرتاسه زيرين در 20 كيلومتري جنوب غربي اصفهان قرار دارند. اين كانسارها حاوي مقادير عظيمي روي و سرب و مقادير كمتري باريت هستند. اين ناحيه در حاشيه غربي ناحيه ايران مركزي واقع و از حركات كوهزايي و حركات اپيروژنيك اواخر ژوراسيك و فازهاي سه گانه آلپي متاثر است . اين ناحيه در حاشيه حوضه رسوبي اقيانوس تتيس قرار دارد. كربنات‌هاي آبهاي كم عمق كه در محيطهاي باانرژي نسبتا" فراوان تشكيل شده‌اند تحت تاثير سيالات گرمايي حاصل از شيل‌ها دولوميتي شده‌اند و دولوميتهاي با بافت ايديوتوپيك P و S و C و نيز دولوميتهاي زين اسبي را به وجود آورده‌اند. دولوميت‌هاي زين اسبي كه معرف دماهاي بين 50 تا 150 هستند و بافت Xenotopic كه قسمت اعظم بافت سنگ ميزبان را تشكيل مي‌دهند در طي حركت و نفوذ سيالات گرم به داخل سنگهاي كربناته همزمان با مرحله كاني‌زايي تشكيل شده‌اند. گسلهاي بزرگ و برشهاي گسلي در تعيين محل كانسار دخالت داشته‌اند. وجود پديده گشادشدگي به ابعاد مختلف در واحدهاي مختلف كربناته ديده مي‌شود و مجموعه فضاهاي حاصل زمينه‌ساز نفوذ سيالات كانه‌دار در سنگ و در نتيجه رخداد كانه‌زايي در ناحيه بوده است . تعداد كانيهاي اصلي كانسار محدود بوده و شامل اسفالريت ، اسميت زونيت ، گالن و سروزيت بوده و كانيهاي باطله عمدتا" شامل دولوميت و باريت هستند. كانه‌زايي در كانسارهاي دامنه جنوبي ايرانكوه ديرزاد بوده و محدود به ساختمانهاي زمين‌شناسي مناسب (گسل كلاه دروازه و شاخه‌هاي منشعب از آن) و واحدهاي دولوميتي و آهك دولوميتي مي‌شوند. رسوبگذاري كانه به شكل رگه‌اي، پركننده حفرات و جانشيني هستند. كارست و ساخت‌هاي كارستي در ناحيه به وفور ديده مي‌شوند. كانه‌زايي در عمق كمتر از يك كيلومتر صورت گرفته است ، زيرا ضخامت سكانس كرتاسه در ناحيه ايرانكوه حداكثر 1 كيلومتر است . تركيب ايزوتوپي اكسيژن يك آنومالي حرارتي را نشان مي‌دهد كه معرف ورود محلولهاي هيدروترمال هستند. تركيب ايزوتوپي اكسيژن با تركيب ايزوتوپي اكسيژن كربناتهاي هم سن تفاوت دارد و در حالي كه كربناتهاي هم سن ميزان 0 تا -2 در هزار را نشان مي‌دهند محدوده تغييرات O سنگهاي كربناته ايرانكوه بين -7 تا -12 در هزار است . ولي تركيب C مشابه سنگهاي كربناته هم سن است . تركيب ايزوتوپي سيال دولوميت‌زا حدود 5ˆ2 - 5 + در هزار بوده كه مخلوطي از دو سيال (آب جوي و آب دريا) را نشان مي‌دهد. ميزان Fe2o3 با دورشدن از گسل كلاه دروازه كاهش مي‌يابد و ميزان آن در سنگهاي آهكي مجاور به مراتب كمتر از واحدهاي دولوميتي است و بيانگر اين نكته است كه سيالات دولوميت‌زا حاوي آهن نيز بوده‌اند. ضريب پراكندگي عناصر اصلي و كمياب در محدوده دولوميت‌هاي نهشته شده از آب دريا قرار نمي‌گيرند. منشا Pb، Zn و Ba جهت كانه‌زايي و بخشي از Mg جهت دولوميتي شدن از شيلهاي ژوراسيك بوده است . منشا گوگرد، احياي غيرباكتريايي سولفات آب درياي كرتاسه است . انتقال فلزات به صورت كمپلكس‌هاي كلريدي صورت گرفته‌اند. جريان شورابهاي حوضه‌اي در اثر فشارهاي تكتونيكي و از طريق گسلهاي عميق ناحيه‌اي و نيز مكانيسم جريان در اثر ثقل باعث فروشستن فلزات از شيلهاي ژوراسيك و تمركز آنها در نقاط و شرايط مناسب ، نزديك به سطح شده است . كانه‌زايي اكسيدي در بالاي سطح ايستابي (منطقه اكسيدان) و كانه‌زايي سولفيدي در زيرسطح ايستابي (منطقه احيايي) قرار دارد. از نقطه‌نظر كاني‌شناسي، موقعيت زمين‌شناسي، ويژگيهاي سنگ دربرگيرنده، شرايط حرارتي، ميزان C و O اين كانسار مشابه با نمونه‌هاي تيپيك كانسارهاي تيپ دره مي سي سي پي است

   + ali ghasemi - ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱

 

بررسی زیست محیطی سپاهان شهر
اصفهان-دانشـگاه صنعتي اصفهان-جهاد دانشگاهي, ايران, تلفن: 0311-3912813 فاكس: 0311-3912541 email: GHASEMI16@YAHOO.COM
علي قاسمي: مسئول / قاضي فرد، اكبر: همكار / افشاري، سهراب: همكار

وجود فلزات سنگين در محيط زيست از عوامل آلاينده محسوب مي گردد.در اين پژوهش ضمن مطالعه زمين شناسي جنوب اصفهان(سپاهان شهر) ميزان فلزات سنگين در خاك،آب و هواي سپاهان شهر اندازه گيري شد.بررسيها نشان داد كه سپاهان شهر از نظر فلزات سنگين در محدوده نرمال قرار دارد.

   + ali ghasemi - ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱

 

اين وبلاگ فارغ از تمام منازعات فرهنگی وسیاسی تنها مطالعات زمین شناسی را در بر خواهد گرفت.شما هم چکیده کارهای خود را برای ما بفرستید.

   + ali ghasemi - ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱

 

با سلام اين وبلاگ در روز اول بهمن راه اندازی شد

   + ali ghasemi - ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱